Об ЕНТ в целом де.

Баянды болаша? ба?амы
?БТ-НЫ? БИЫЛ?Ы БА?ЫТЫ АЙ?ЫНДАЛДЫ
Жуырда аудан орталы?ы А??уда?ы жалпы орта білім беретін мектепке аудан?а ?арасты мектептерді? о?у ісі ме?герушілері, ата-аналар комитеттер т?райым ?м т?ра?алары, биыл мектеп т?легі болып шы?атын ж?не те ?міт жетелеген талапкерлер белсенділері ат басын тіреді. А?панны? т?ртінші жары?ында ?аза?стан Республикасы білім ж?не ?ылым вице-министрі Ш?мшидинова К.М. ханым Интернет ар?ылы он-лайн т?зілімінде Республика бойынша биыл?ы ?лтты? біры??ай тестілеуді? ?ткізілуі ха?ында ?аза? ж?не орыс тілдерінде интербелсенді саба? ?йымдастырды.
А?и?атында, ?лтты? біры??ай тестілеу (?БТ) мектеп т?лектеріні? о?уда?ы жетістіктерін т?уелсіз сырттай ба?алауды? ма?ызды ??рамдас б?лігіні? бірі болып табылады. Осынау сынны? ?орытындысы бойынша жалпы орта білім беретін мектепті бітірген орта к?сіптік ??м жо?ары о?у орындарына т?скісі келетін талапкерлерді? білім де?гейі аны?талады.
Аны?ында, ?лтты? біры??ай тестілеу – жа?а технология бойынша талапкерлерді? білім сапасын білім беру ?йымынан т?уелсіз ба?алайтын мемлекеттік ж?йе. О?ушыларды? о?уда?ы жетістігін ба?алау бекітілген о?у ба?дарламасы бойынша ж?не те барлы?ына бірдей орта? ??рыл?ан стандартты тестерді, ?лшем жады?аттарын, пайдалану ар?ылы ж?зеге асырылады. Б?тінді б?лшектегенде, ?БТ-ны іске ?осуды? басты ма?сатына мыналар саяды:
? жалпы орта білім беру ж?йесіндегі білім беру сапасыны? объективті, я?ни ашы? т?рде, к?рінісіне, мектеп бітіруші о?ушыларды? мемлекеттік білім беру стандартын ме?геруін объективті ба?алау?а ?ол жеткізу, сондай-а? б?л м?ліметтер білім беру мекемелерін аттестаттау кезінде пайдалану ?шін де ?ажет;
? жо?ары о?у орындары орналас?ан орталы?тардан шал?ай жерде т?ратын талапкерлерді? ?здеріні? мекен-жайынан емтихан тапсырып бай?ау?а ?атысу м?мкіндігін ?лде?айда арттыру ?шін;
? мектеп бітіруші т?лектерді? мектептен жо?ары о?у орнына ауысы кезіндегі психологиялы? ?иыншылы?тарын же?ілдету,
? талапкерлерді жо?ары о?у орнына ?абылдау кезіндегі субъективизмді азайту;
? талапкерлер ата-аналарыны? мектептен ЖОО-?а т?су барысында?ы кедергілерден ?туге жіберетін ?аржылай шы?ынын кеміту.
Ма?саттар жетелеген міндеттер былайша т?зілмек керек:
1. білім алушыларды? ал?ан біліміне сырт?ы ба?алау, я?ни о?ушыларды? о?уда?ы жетістіктерін ?р алуан т?рдегі біры??ай мемлекеттік тапсырмалар негізінде орталы?тандырыл?ан мемлекеттік ба?ылау;
2. о?ыту н?тижелеріне ?атысты жергілікті ат?ару органдарыны?, жергілікті білім беру органдары ??м білім беру ?йымдары басшыларыны? жауапкершілігін арттыру;
3. білім беру ?йымдарыны? ?ызмет к?рсету сапасына ж?йелі ж?не сапалы талдау жасау, білім беру ж?йесін т?ра?ты дамыту менен жетілдіру;
4. ел азаматтарыны? сапалы білім алуы мен ?о?амны? а?паратты? хабардарлы?ы конституциялы? ???ы?тарымен ?амтамасыз етілуіне ?ажетті білім беру ж?йесіндегі ахуал туралы объективті а?парат алу;
5. білім беру ж?йесінде ж?ргендерді? ?здіксіз ?м ?дайы о?уы мен білім сапасын арттыру?а деген ынтасын ?айрай т?су.
?ашан да мектеп бітірушілер ж?не оларды? ата-аналары арасында тестілеу ?ткізу ережесіне, т?лектерді? аудиторияда ?здерін ?стай білу т?ртібіне, апелляция?а ?тініш беру мен оны? ?аралу ережесіне егжей-тегжейлі то?талатын а?партты? т?сіндіру ж?мыстарыны? ?йымдастырылуы мен ?ткізілуіне ?дайы назар аударылып келеді.
??гімені? басына оралса?, вице-министрді? с?зімен айт?анда, биыл?ы ?БТ былтыр?ы ?лгімен ?ткізіледі. Мектеп бітіруші т?лектер бес п?н бойынша (о?ыту тіліне ?арай ?аза? я орыс тілі, математика, ?аза?стан тарихы, та?да?ан к?сіптік п?н ??м ?аза? тілді сыныптарда?ы орыс тілі, орыс тілді сыныптарда?ы ?аза? тілі) тестілеу сына?ынан ?теді. Сертификатта, былтыр?ыдай, жо?арыда тізімделген ал?аш?ы т?рт п?ннен жина?тал?ан балл жиыны к?рсетілмек. Ал бесінші п?н аттестатты? орта? ба?асын б?тіндеуге ?ажет. Грант бай?ауына ?атысу ?шін 45 балдан т?мендемеу керек. Бір жа?сысы, тестілеуге ж?мсалатын уа?ыт жарты са?ат?а ?зартылып отыр, я?ни 180 мин?тті? орнына 210 мин?т болады. Асылында, бап та, ба? та зор бол?ай.
ИБРА?ИМ-ША?МАНТЕГІ Бегімхан КЕРІМХАН?ЛЫ
Бес?ара?ай ауылы, Лебяжі ауданы, Павлодар облысы
shakhibbeker@gmail.com